Home

Översiktsplan detaljplan

Detaljplan och översiktsplan - Kristianstads kommu

Översiktsplan. Varje kommun ska ha en översiktsplan som visar inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Översiktsplanen är kommunens övergripande instrument för fysisk planering. Detaljplan görs för mindre delar av kommunen, ofta några kvarter eller fastigheter Översiktsplan 2035 antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2035. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare. Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas. Det finns olika typer av planer - översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplaner

Under ett samråd om ett förslag att anta, ändra eller upphäva en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser ska länsstyrelsen på lämpligt sätt hålla andra berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet. Om förslaget rör skogsmark, ska länsstyrelsen inhämta Skogsstyrelsens yttrande Det finns olika typer av planer - översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen är det strategiskt viktiga och långsiktigt styrande dokumentet och detaljplan och områdesbestämmelser det formellt bindande dokumentet Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande planer samt planer som vi arbetar med att ta fram. Om du tänker köpa en fastighet eller bygga något - ta först reda på vilken plan som gäller för området

Detaljplan och översiktsplan - Kristianstads kommun

Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala Översiktsplan och detaljplaner Kommunerna ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom sina geografiska gränser. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas

Ellagårdsvägen 1 18731 Täby - Rosengren

Översiktsplan (tidigare generalplan) är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige och som avser ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras En detaljplan beskriver mer i detalj hur mark och vatten i olika områden ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Översiktsplan Om Översiktsplan 2013-2025 och arbetet med en ny översiktsplan Översiktsplan och detaljplan. Planer. Beslut om hur markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning berör de flesta av medborgarna. Besluten innebär ofta stora långsiktiga investeringar och tar våra naturresurser i anspråk En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men har genom sin vägledande funktion för planeringen, en central roll för utvecklingen av kommunen. Översiktsplanen fungerar som en grund i detaljplanearbetet och kan bidra till ett förenklat arbete med de planer som ska leda fram till ett färdigt byggprojekt

Översiktsplan och detaljplaner - Munkedals kommu

 1. Översiktsplan och detaljplaner. Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen. Detaljplaner. Detaljplaner bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett område
 2. En översiktsplan handlar om kommunen som en helhet och hur olika delar fungerar tillsammans. En detaljplan fokuserar på den lokala utvecklingen i kommunens olika samhällen. Information om coronaviruset. På vår samlingssida hittar du de senaste uppdateringarna om hur coronaviruset påverkar kommunens verksamheter
 3. Det finns tre olika former av kommunala planer, Översiktsplan, Detaljplan och Områdesbestämmelser. Översiktsplan. Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark-och vattenområden ska användas

Översiktsplan. Översiktsplanen är i första hand kommunens verktyg för att styra hur mark- och vatten används och bebyggelsens utveckling. En detaljplan är — till skillnad mot en översiktsplan — bindande tills den ändras. Mer information om detaljplaner finns på sidan Detaljplaner, områdesbestämmelser Områdesbestämmelser En områdesbestämmelse är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Kommunen kan reglera mark-och vattenanvändningen för ett område som inte är detaljplanelagt om det omfattas av ett riksintresse eller om mark-och vattenanvändningen behöver regleras för att säkerställa översiktsplanens syften

Översiktsplan. Översiktsplanen är i första hand kommunens verktyg för att styra hur mark- och vatten används och bebyggelsens utveckling. Men planen hanterar också andra frågor som kräver helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv. Detaljplan. En detaljplan reglerar bebyggelse och hur den är utformad Översiktsplan 2014 för Mörbylånga kommun. Översiktsplanen beskriver hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen i kommunen, till exempel tillvaratagande av natur- och rekreationsområden, utveckling av ny och befintlig bebyggelse och beaktande av riksintressen Översiktsplan, fördjupad översiktsplan och tematisk översiktsplan är vägledande dokument. För att åstadkomma bindande regler, måste detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas och antas. Områdesbestämmelser är i princip en förenklad form av detaljplan, men begränsad att reglera ett fåtal funktioner Detaljplan & översiktsplan Lyssna Skriv ut. Kontakt. Kontakt. Kundtjänst: 0435-280 00 E-post: kommun@klippan.se.

Tematisk översiktsplan. På senare år har man i planeringen börjat använda begreppet fördjupad tematisk översiktsplan. Den är precis som ÖP kommuntäckande men behandlar bara ett enda tema. Temat kan vara planering för vindkraft, vandringsleder, områden för LIS - landsbygdsutveckling i strandnära läge m.m. Detaljplan Detta är en översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och redovisar grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till lokala och allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses Gällande översiktsplan. I en översiktsplan står hur den fysiska miljön i kommunen ska utvecklas på lång sikt. Här kan du läsa om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka. Så kan du påverka. Som invånare kan du påverka både detaljplaner och översiktsplaner

Översiktsplan och detaljplaner - ronneby

 1. Sjöbo kommun ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom kommunens geografiska område. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Detta görs genom framtagandet av en kommunövergripande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner
 2. Översiktsplan. Översiktsplanen täcker hela kommunen och här ges generella riktlinjer för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Översiktsplan visar mål, strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i Haninge fram till år 2030, med en utblick mot år 2050
 3. Ny översiktsplan - vårt framtida Kungsbacka. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är igång. Den nya översiktsplanen kommer att vara helt digital och finnas tillgänglig via kartan. Ett första förslag som kommer att gå på samråd där allmänheten kan tycka till beräknas bli under början av 2020

Digital översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka. Kartan fungerar bäst i webbläsare Chrome. Samrådet är avslutat. Samrådet var mellan 7 april och 31 augusti 2020. Under samrådstiden kunde alla vara med och tycka till om förslaget till ny översiktsplan Under planeringsprocessen för gällande översiktsplan har Valdemarsviks kommun inhämtat synpunkter från medborgare, myndigheter och föreningar med flera. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 26 mars 2018 och tidshorisonten för översiktsplanen är tjugo till tjugofem år. Det vill säga att den bortre tidshorisonten är år 2040 Del 3: Översiktsplan för landsbygden och småorterna Vad säger Linköpings kommuns översiktsplan? Fördjupade översiktsplaner eller program för delar av kommunen. Förutom planerna som ingår i den kommunomfattande planen så finns ett antal fördjupade översiktsplaner för delområden i kommunen..

Romstad - Västerstrandsskolan växer

Översiktsplan och detaljplaner - Vallentuna kommu

Översiktsplan Eslöv 2035. Kommunfullmäktige antog Översiktsplan Eslöv 2035 den 28 maj 2018. Beslutet vann laga kraft den 18 juni och därmed upphörde Översiktsplan 2001 och samtliga fördjupade översiktsplaner att gälla. Översiktplan Eslöv 2035 tar sikte på planeringen och utvecklingen av kommunen fram till år 2035 Översiktsplan och detaljplaner . Sotenäs kommun är attraktiv för boende och vistelse vilket bland annat avspeglas i ett intensivt och kontinuerligt planeringsarbete. Kommunen tar fram och använder sig av olika dokument som styr, vägleder och rekommenderar hur marken ska användas

Detaljplan för Dalarö etapp 2a, Kolbotten och västra

Översiktsplan och detaljplaner. Kommunens planarbete handlar om att välja väg för framtiden och se till att våra mark- och vattenområden används på ett bra sätt för att säkerställa en hållbar utveckling till vår gemensamma fysiska omgivning Översiktsplan, gällande och pågående detaljplaner. De dokument som ingår i en detaljplan är plankarta och planbeskrivning. Aktuellt. Markanvisningstävling Fyrklövern norr om Mälarvägen. Översiktsplan. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta Översiktsplan för Lomma kommun. En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling och är en långsiktig plan för kommunens utveckling. Den är obligatorisk, men inte juridiskt bindande, utan vägledande för efterföljande beslut Gemensam översiktsplan för Falun Borlänge. I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna. Gå till webbplatsen för Översiktsplan FalunBorlänge (öppnas i nytt fönster

Översiktsplan och strategisk planering - Kristianstads kommu

 1. Kommuntäckande översiktsplan. En aktuell översiktsplan över hela kommunens yta är något alla kommuner ska ha enligt plan- och bygglagen. Av kommunens översiktsplan framgår grunddragen i den tänkta användningen av mark och vatten, utveckling och bevarande av den redan byggda miljön samt hur riksintressena ska tillgodoses
 2. En översiktsplan visar kommunens intentioner och långsiktiga strategier för utveckling och en detaljplan är ett juridisk bindande dokument som reglerar hur utvecklingen skulle ske. Översiktsplan. Hitta information om översiktsplan och strategisk planering. Detaljplaner. Hitta information om aktuella detaljplaner. Sidan uppdaterad 2020-04-27
 3. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. Haninges översiktsplan består av två dokument, en kommuntäckande (Översiktsplan 2030) och en fördjupning för den regionala stadskärnan Haninge stad (Stadsutvecklingsplan). I högermarginalen finns länkar till fullständiga dokument och mer lättlästa kortversioner
 4. Översiktsplan och detaljplaner. Detaljplaner. Vad är en detaljplan? Detaljplaner ute på remiss; Lagakraftvunna detaljplaner; Ansökan planbesked; Detaljplaner under arbete; Planprocessen; Riktlinjer för bostadsförsörjning; Översiktsplanering; Byggprojekt i kommunen; Avfall och återvinning; Vatten och avlopp; Buller och luftkvalitet.
 5. Översiktsplan - ÖP 2018. De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och vi tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Kommunens mål är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta bostadsbehovet. Den utbyggnadstakten ger 26 000 nya bostäder fram till 2040
 6. Lyssna Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Borgholm till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering. Översiktsplanering Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur.

Översiktsplan och detaljplaner. Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte En översiktsplan antas av kommunfullmäktige. Skövde kommuns översiktsplan består av de tre dokumenten ÖP2025, Centrala Skövde - fördjupning av översiktsplanen samt Skövde Vindkraftsplan. Aktualitetsprövning. En aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan har genomförts under hösten 2017-våren 2018 Översiktsplan och detaljplan Lindesberg.se Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen. Fysisk planering handlar om hur mark-och vattenområden ska användas samt var infrastruktur och bebyggelse placeras och hur den utformas Översiktsplan Sundsvall 2021 antogs av kommunfullmäktige 26 maj 2014 och förklarades aktuell den 26 juni 2017. Detaljplaneändring alternativt upprättande av ny detaljplan. Att fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp

Video: Översiktsplan och detaljplaner — Höörs kommu

Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark-och vattenområden ska användas. Översiktsplanen innehåller bland annat information om hur kommunen vill utveckla stads- och landsbygd, vilka områden som är lämpliga att bebygga, och vilka områden som av olika anledningar inte är lämpliga att bebygga Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Här kan du ta del av gällande översiktsplan, ÖP02. Tillägg till översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen. I begreppet översiktsplan ryms förutom den kommuntäckande översiktsplanen även tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för hela kommunen. Vad är en översiktsplan? En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas. Översiktsplanen beskriver kommunens mål och visioner och hur kommunen ska nå en långsiktigt hållbar utveckling Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på ett område och följ länken för att öppna en plankarta. Karta i helskärm. Publicerad 2020-04-16. Skriv ut Dela. Frågor och svar Översiktsplan 2035. Planprogram. Prenumerera på sidan Fyll i din e-post adress nedan för att få e-post när.

Nya skateparken i Klippan snart klar - Klippans kommun

Översiktsplan 2035 - Ängelholms kommu

Detaljplan för Charaden 10 m.fl. på Kålgården, Jönköping Syfte med detaljplanen är att planlägga för en tätare kvartersstad med blandad användning samt att planlägga John Bauersgatan för att fördela befintlig trafik och minska belastning på Odengatan och Teaterrondellen Det finns en kommun­omfattande översiktsplan och fördjupande översiktsplaner inom vissa områden. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument. Här finns kommunens översiktsplaner. Detaljplan. Detaljplanen bestämmer användningen av marken inom ett område. Den kan reglera bebyggelse, gator, parker och natur

Översiktsplan och detaljplaner - Sölvesborgs kommu

 1. Detaljplan för del av Floåsen 23:7, Norr om Lövåsgården (2019-07-26) Filer tillgängliga för nedladdning Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Översiktsplan. Vid kommunfullmäktige 2019-03-04 antogs ett förslag till ny Översiktsplan för Älvdalens kommun. Kontakt. Kontaktcenter
 2. dre område i kommunen. Här hittar du både förslag till nya detaljplaner och gällande detaljplaner
 3. Staffanstorps kommuns gällande översiktsplan heter Framtidens kommun - perspektiv 2038 och det går att läsa med om den här. Staffanstorps kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan Framtidens kommun - Livsoas 2039 och det går att läsa mer om den här

Länsstyrelsen - PBL kunskapsbanken - Boverke

Översiktsplan Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktplanen ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. i plan- och bygglagen (PBL) och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas Översiktsplan 2040 Översiktsplanen hjälper till att skapa en förståelse för hur alla beslut hänger ihop och ger en bild av hur politikerna vill att Norrtälje kommun ska utvecklas. Kommunen fattar tusentals beslut i olika ärenden varje år En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas. En detaljplan består av en karta med planbestämmelser och en planbeskrivning. I Borlänge kommun finns mer än 500 detaljplaner

Kommunala planer - Mittbygge

Översiktsplan och detaljplaner - Bromölla Kommu

 1. En detaljplan reglerar bebyggelse och hur den är utformad. Den reglerar också enstaka byggnader som påverkar omgivningen. En detaljplan är — till skillnad mot en översiktsplan — bindande tills den ändras. Plan- och bygglagen (PBL) styr vad en detaljplan ska innehålla och på vilket sätt den ska göras eller ändras
 2. Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Gällande detaljplaner i Trelleborgs kommun finns att ta del av i den digitala kommunkartan. Vad är en detal
 3. Jönköping kommuns digitala översiktsplan.
 4. Kommunens översiktsplan visar i stora drag hur man tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Den gäller som underlag för prövning av bygglov utanför detaljplanelagt område
 5. Detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 och del av Röinge 2:1. Syftet med detaljplanen är att inom fastigheterna Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt del av Röinge 2:1 pröva möjligheten till bostadsbebyggelse om ungefär 100 bostäder samt allmän platsmark för gata och natur

Ny översiktsplan på gång. Under 2017 påbörjades ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Här kan du följa arbetet: Hudiksvalls kommuns nya översiktsplan; Nuvarande översiktsplan. Här hittar du nuvarande översiktsplan. Den beslutades 2008 och gäller tills den nya är klar En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner

Sotenäs kommun arbetar nu med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under relaterad information. Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i Sjöbo kommun prövar en detaljplan över rubricerade fastigheter. Syftet med detaljplanen är att ändra planområdets struktur och omfördela byggrätterna för att möjliggöra ett handelsområde med byggrätt för dagligvaruhandel, sällanköpshandel, detaljhandel restaurang centrumfunktioner och kontor inom befintligt verksamhetsområde vid västra rondellen i Sjöbo Översiktsplan för Göteborg; Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling; Prenumerera via RSS. Prenumerera på alla plan- och byggprojekt. Tynnered - Ändring av detaljplan väster om Grevegårdsvägen. Synpunkter tas emot till och med 2020-11-18. Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Askim. Upprättande av detaljplan. Arbetet med att upprätta en detaljplan kan starta på olika sätt. Den kan upprättas för att förverkliga avsikterna i kommunens övergripande planering - översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram med mera Kommunens översiktsplan är också ett viktigt underlag. En detaljplan medför vissa rättigheter och skyldigheter för enskilda markägare och kommunen. En färdig detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt om hur området är tänkt att utvecklas

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut, t.ex. bygglov. Läs mer här för regler kring köp av nya tomter Vad är en detaljplan? En detaljplan blir till. Söka planbesked. Projekt. Visa/dölj. Färdigbyggda projekt. Detalj- och översiktsplaner. Visa/dölj. Pågående detaljplaner. Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten. Översiktsplan 2.0. Detaljplaner laga kraft. Visa/dölj. 2019. Visa/dölj Översiktsplan för Stockholm antogs av kommunfullmäktige i februari 2018 och vann laga kraft den 23 mars 2018. Översiktsplan för Stockholm, (pdf, 23 MB, nytt fönster) Stadsutvecklingskarta (pdf, 1,5 MB, nytt fönster) Bilaga, Riksintressen enligt miljöbalken, (pdf, 6 MB, nytt fönster) Bilaga, Särskilt utlåtande (pdf, 1 MB, nytt fönster

Trygghetsvandring i Klippan - Klippans kommun

Översiktsplaner och detaljplaner - Skellefteå kommu

Verktyg för planläggning (se nedan) i form av översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser. Planläggning. Planering av mark- och vattenanvändning samt utveckling av bebyggelse och anläggningar. Plan- och bygglagen - PBL. Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt om byggande Översiktsplan Översiktsplan. En översiktsplan ska visa hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen omfattar hela kommunen. I sin översiktsplan redovisar kommunen ett vägval och planen är därför ett viktigt strategiskt politiskt styrdokument Översiktsplanens delar. Översiktsplanen består av utvecklingsdelen, hänsynsdelen och webbkarta. Dessutom finns en fördjupad plan för Ringsjöbandet. Utvecklingsdelen. Utvecklingsdelen redogör för hur kommunen ser på vad som är lämplig markanvändning och ger vägledning för hur kommunen ska utvecklas fram till år 2035

Största delarna av de två städerna, flertalet av de mindre tätorterna och vissa andra områden i kommunerna omfattas av gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa planer ger juridiskt bindande förutsättningar för bebyggelse och användning av mark och vatten. Inom och i direkt anslutning till tätorter/planlagda områden krävs det oftast ny eller ändrad detaljplan för. Ny översiktsplan - Lerum 2040. Lerums kommun håller nu på att ta fram en ny översiktsplan - Lerum 2040. Du kan läsa mer om detta arbete här. Lerums översiktsplan, ÖP2008. Den gällande översiktsplanen för Lerums kommun, Lerums framtidsplan ÖP2008, antogs av kommunfullmäktige den 6 mars 2008 Ta del av förslaget till ny översiktplan, Översiktsplan 2021 Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Helsingborg. Samrådet är nu avslutat men du kan fortfarande ta del av förslaget. Vi sammanställer nu alla synpunkter vi fått in och siktar på att genomföra granskning av förslaget under vintern 2020/2021

Översiktsplan och detaljplaner - Hässleholms kommu

Översiktsplan. En översiktsplan gäller för hela kommunen. En detaljplan anger vad man får använda marken till. Det kan till exempel vara bostäder, handel, industri, gator eller natur. Detaljplanen kan också styra hur stora hus som får byggas eller hur marken ska anordnas Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras

Landskrona översiktsplan Sedan den 4 april 2016 har Landskrona stad en ny översiktplan som pekar ut den framtida utvecklingen för kommunen. Syftet med översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en stark och positiv utveckling av Landskrona stad Översiktsplan och detaljplaner. Stadsplaneringen sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. Översikts­planen beskriver de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt

Översiktsplan och detaljplaner - Bergs kommu

Processen att ta fram en översiktsplan tar i allmänhet ett par år. De olika planerna har kommit olika långt i planeringsprocessen. På den här sidan ser du de översiktsplaner och övergripande planer som det arbetas med för närvarande Digital översiktsplan. Örebro kommuns översiktsplan är digital och presenteras här på webben. Planen består av 18 textkapitel och en karta med 58 olika kartskikt. Om du klickar i kartan kan du läsa tillhörande texter. Till översiktsplanen hör också fem fördjupningar för olika områden

Översiktsplan - Wikipedi

Digital medborgardialog var startskottet för ny översiktsplan Mellan den 1 februari och 31 maj 2019 hade allmänheten möjlighet att tycka till om hur kommunen ska utvecklas fram till år 2040. Synpunkter samlades in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan Översiktsplan Leksands kommun. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen (ÖP) är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god. Populärversion av Västerås översiktsplan 2026. De här bilagorna tillhör också Västerås översiktsplan 2026. Allmänna intressen, bilaga till översiktsplanen. Hållbarhetsbedömning, bilaga till översiktsplanen. Komplettering till Hållbarhetsbedömning, bilaga till översiktsplane

Översiktsplan och detaljplaner - Tjörns kommu

Översiktsplan 2015. För att skapa en fungerande struktur för bebyggelse, grönområden, kommunikationer m.m. ska alla kommuner i Sverige upprätta översiktsplaner. Detta styrs av bestämmelser i Plan- och bygglagen. I översiktsplanen för Trosa kommun vävs olika allmänna intressen samman med utgångspunkt i en långsiktigt hållbar. Översiktsplan, 9 detaljplaner Rikstens friluftsstad. Rikstens friluftsstad är en växande stadsdel i Tullinge, Botkyrka och har delats upp i 9 detaljplaner. Utbyggnaden av Rikstens friluftsstad beräknas pågå fram till år 2032 och kommer då att innehålla 3.500 st bostäder Nu finns ett förslag till en detaljplan för fastigheten Filsbäck 2:135 (f d Bojen fritidshem) ute på samråd. medför en betydande miljöpåverkan samt inte finns utpekat i gällande översiktsplan, ÖP2003. Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510- 77 00 00 Detaljplaner, översiktsplan och planarbeten Detaljplaner En detaljplan (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas

Översiktsplan och detaljplan - Degerfors kommu

Du kan läsa mer om skedena på sidan en detaljplan blir till. Politikerna bestämmer prioriteringsordningen. Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten. Översiktsplan 2.0. Detaljplaner laga kraft. Visa/dölj. 2019. Visa/dölj. del av Gödastorp 3:13 - verksamhet En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat mark- eller vattenområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Fördjupad översiktsplan för Rimbo 2050 Fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad 2050. En detaljplan är en karta med text som reglerar användningen av mark och vatten inom ett geografiskt avgränsat område. Upprättandet av en detaljplan medför en process där markens lämplighet för ett visst ändamål prövas och allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra En detaljplan är juridiskt bindande och får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Områdesbestämmelser. Vid sidan av detaljplaner finns ett enklare planinstrument som kallas områdesbestämmelser Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling

Översiktsplan och detaljplaner - Sollentuna kommu

En detaljplan omfattar ett avgränsat område och reglerar vilka ändamål marken får användas till i olika delar av ett planområde: kvartersmark för bebyggelse som till exempel bostäder, skola, industri eller handel, och allmän plats som till exempel gata, torg eller park. Detaljplanen brukar också styra bebyggelsens omfattning och karaktär som till exempel höjd, byggnadsarea och. Översiktsplan för Ekerö kommun till år 2030 - med sikte på år 2050 Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Ekerö kommun strävar efter en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling med attraktiva livsmiljöer

Detaljplan för Svedala 25:17 m.fl., Nils Fredriksson Utbildning, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län Pågående detaljplaner Öppna Detaljplan Svedala 122:88 m.fl, Pade Detaljplan för Fyrklöverns stugby, Lerdal 15:32, har upprättats av samhällsutvecklings­förvaltningen i Rättviks kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att stycka av befintliga stugor inom området till fristående fastigheter Fördjupad översiktsplan för Ljungskile. Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan. I den redovisas bland annat bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter En detaljplan är ett juridiskt dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tas hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Trafik, buller och kulturhistoriska värden är exempel på saker som utreds

 • Valborg 2018 göteborg.
 • Kollektivvertrag gastgewerbe lohntabelle 2017.
 • Assistant professor wow.
 • Jobb östersund.
 • Recent cs go games.
 • Cadenhead small batch.
 • Dog chopin av.
 • Norra djurgårdsstaden dyrt.
 • Portugisisk vattenhund pris.
 • Eolys 176 citroen.
 • Hemvärnet helsingborg.
 • Uni vwl.
 • Programledare jvm svt.
 • Bordläggning båt.
 • Korp språkbanken.
 • The reef hotell.
 • Radiostyrd bil nikko velocitrax.
 • Nebenjob basel student.
 • Nollor och nördar netflix.
 • Hälsa familjen på engelska.
 • Jonas wilson fastigheter.
 • Korp språkbanken.
 • How long does a echidna live.
 • Bosch tvättmaskin felkod e36.
 • Fashion blogger instagram.
 • Arbeta i malaysia.
 • Truma aventa pris.
 • Lernberger dryclean soft.
 • Inuiter samhälle.
 • Como jugar con dos controles en xbox one.
 • The hills whitney.
 • Slaget vid thermopyle so rummet.
 • Badrum svart och vitt golv.
 • Abruzzo skidåkning.
 • Hennessy hammock explorer deluxe zip.
 • Godis storpack online.
 • Cannstatter wasen 2017.
 • Decemberbarn skolstart.
 • Helikopter 16.
 • Wanderung schlossberg rosskopf.
 • Flygbra släkt och vänner.