Home

Polislagen riksdag

med förslag till polislag m

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. På regeringens vägnar INGVAR CARLSSON STEN WICKBOM Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till en polislag. Lagförslaget, som bygger på ett principbeslut av riksdagen år 1981. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av 13 § polislagen snarast bör genomföras. Motivering 2 kap. 1 § första stycket regeringsformen (RF, 1998:1437) fastslår att medborgare i Sverige skall vara tillförsäkrade yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet samt religionsfrihet

Utskottet hemställer 1. beträffande upphävande av 13 § andra stycket polislagen att riksdagen avslår motion 1997/98:Ju2 yrkande 7, res. 1 (mp) 2. beträffande förvarstagande enligt 17 § polislagen att riksdagen med avslag på motion 1997/98:Ju4 antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) såvitt avser 17 §, res. 2 (v) 3. beträffande polisens befogenhet att. Riksdagen har också på en del andra punkter lagt fast nya principer som får betydelse för författningsregleringen beträffande polisstyrelserna. Det gäller främst en delvis ändrad metod för val av ledamöter (prop. 1980/81:13 s. 65— 66) och en utökning av antalet ledamöter (s. 66) Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga polislagen när det gäller rapporteringsskyldighet. Motivering. Under senare tid har det framkommit att det är olämpligt att en polisman innehar politiska uppdrag i en kommunal socialnämnd

Polislagen. Lagen tar bland annat upp polisens uppgifter, hur samverkan med andra myndigheter ska ske och vilka befogenheter polisen har. Polislagen (1984:387) på riksdagens webbplats. Polisförordningen. Förordningen innehåller regler runt behörighet, delegering och anställningsförhållanden med mera Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Finns det skäl att omhänderta någon såväl enligt 13 § andra stycket polislagen (1984:387) som enligt denna lag, skall denna lag tillämpas Tillämpning av 23 § polislagen (1984:387) om avstängning och utrymning av område (Hvitfeldtska gymnasiet) och 24 kap. 7 § rättegångsbalken om gripande i samband med 2001 års EU-toppmöte i Göteborg. NJA 1990 s. 324:En butikskontrollant har, som påtryckningsmedel mot en snattare som skulle gripas, omhändertagit snattarens handväska

13 § polislagen Motion 2002/03:Ju270 av Alice - Riksdage

KU föreslår uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin Torsdag 12 november 2020 Förslag till beslut Konstitutionsutskottet anser att riksdagens arbete under coronapandemin bör följas upp. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att ta initiativ till en uppföljning som ska presenteras senast hösten 2021 Ändringar i polislagen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 1997 Margot Wallström Björn von Sydow (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i polislagen (1984:387). Det huvudsakliga syftet med förslagen är att öka polisens. Polislagen är en svensk lag som fastställer polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation. [1] Polislagen förkortas ofta till PL eller PolisL. Lagen beskriver bland annat om hur de olika delarna av polisen ska vara uppbyggda och hur de ska fungera tillsammans

Ändringar i polislagen Justitieutskottets - Riksdage

 1. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att utöka 20 a § polislagen så att den också gäller för båtar
 2. På riksdagens sida står följande att läsa: Riksdagen stiftar lagar och beslutar om skatter och om statens utgifter. Genomsökande av fordon enligt polislagen 20 a, En paragraf som öppnar möjligheter för poliser. Bevis för att polisen utformade polislag 20a
 3. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Polislagen ger polisen befogenheter att tillfälligt avvisa eller avlägsna enskilda individer, åskådare och deltagare i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller deltagare i en ordningsstörande folksamling
 4. Motion till riksdagen 1986/87 :Jul24. Ingbritt Irhammar (c) Ändring i polislagen (1984:387) (prop. 1986/87:115
 5. Rubrik: Lag (1994:264) om ändring i polislagen (1984:387) Omfattning: nya 7 a §, rubr. närmast före 7 a § Ikraft: 1994-07-0
 6. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Genom denna lag upphävs polislagen (493/1995), förutom 8 § till den del den gäller tjänstemän, sådan paragrafen lyder i lag 498/2009. Den nämnda paragrafen upphävs tre år efter det att denna lag har trätt i kraft
 7. Direkt till innehållet Suomi | Svenska | English | RSS | Kontaktinformation | Respons | Lättläs

Polislag lagen.n

 1. I polislagen föreskrivs inte vad som skall förstås med att en person avlägsnas. Begreppet infördes ursprungligen genom 13 § polislagen. Som hovrätten har redovisat uttalade sig riksdagens justitieutskott om begreppets innebörd i anslutning till den paragrafen
 2. altekniska laboratorium av en sammanhållen myndighet - Polismyndigheten - som lyde

9 § i polislagen Motion 2009/10:Ju266 av - riksdagen

Lag om ändring av polislagen. I enlighet med riksdagens beslut . ändras i polislagen (872/2011) 5 kap. 5 § 2 mom., 7 § 2 och 3 mom., 8 § 2 mom., 10 § 3, 5 och 6 mom., 12 § 3 mom., 13 § 1 och 4 mom., 18 § 4 mom., 20 § 4 mom., 22 § 3 och 4 mom., 28 § 2 mom., den finska språkdräkten i 30 § 1 mom., 38 § 2 mom., 42 § 2 och 3 mom., 47 § 2 mom., 50, 54—56 § och 58 § samt 6 kap. Europakonventionen och bl.a. pekat på de överväganden som regeringen och riksdagen gjort i fråga om konventionsförenligheten när det gäller bestämmelsen om tillfälliga omhändertaganden i 13 § polislagen (se prop. 1996/97:175 och bet. 1997/98:JuU7 samt prop. 2008/09:131) Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att polislagen från 1995 ändras så att bestämmelser om okonventionella brottsbekämpnings- och brottsutredningsmetoder fogas till den. D Allmän motivering Allmänt. Riksdagen godkände i mars 2011 en ny polislag (872/2011), som träder i kraft den 1 januari 2014. Redan innan lagen trätt i kraft har det framkommit vissa ändringsbehov särskilt i bestämmelserna om hemliga metoder för inhämtande av information i 5 kap. i den nya polislagen och i dess för hållande till 10 kap. om hemliga tvångsmedel i den nya. Innan polislagen trädde i kraft den 1 oktober 1984 saknades allmänna föreskrifter om befogenheter för polisen att i förebyggande syfte vidta sådana åtgärder som exempelvis utrymning. avspärrning och kroppsvisita- tion. I 22 % polislagen finns dessa befogenheter numera lagfästa

2 § Om det i ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller i 10 § första stycket 2 polislagen (1984:387) är nödvändigt att ingripa omedelbart, får polismannen använda skjutvapen för att gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel eller människorov, våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov. Polismyndigheten är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för polisen i Sverige.Polismyndigheten är en enrådighetsmyndighet, och leds av en rikspolischef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Rikspolischefen utses av regeringen. Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av de tidigare 21 lokala polismyndigheterna.

Styrning av polisen Polismyndighete

Husrannsakan är en form av undersökning som används av polis och liknande utan medgivande från den eller de som berörs. Husrannsakan är en undersökning av en sak eller plats, till skillnad mot en kroppsvisitation som är en undersökning av en person. Syftet är att polisen skall kunna bereda sig tillträde till ett utrymme för att ex. säkra bevisning Riksdagens ombudsmän (JO) påverkas liksom samhället i övrigt av situationen med spridning av coronaviruset. Vårt uppdrag att värna rättssäkerheten är dock oförändrat och kan vara särskilt viktigt när samhället utsätts för påfrestningar

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade - Riksdage

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen. SM043:00/2019 Lagstiftningsprojek RP 37/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen Riksdagen godkände den 18 december 2012 regeringens förslag att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna den 1 januari 2015 ska ombildas till en sammanhållen myndighet. · Ändringar i polislagen ( ny 17 a § m.m.) har trätt i kraft 1 april 2008 (prop. 2007/08:47 Polislagen 19 ? fungerar inte 2010-02-02. Idag rapporteras att polisens visitationer av ungdomar i f?rorten ?kat. Alice ?str?m, V?nsterpartiets gruppledare i riksdagen, menar att ?ndringen i polislagen som gjordes 2003 inte fungerar. Enskilda personers r?tts?kerhet s?tts p? spel och lagen b?r ses ?ver menar Alice ?str?m (V)

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i polislagen (1984:387) Utfärdad den 24 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse. 3 2§ Till Säkerhetspolisens uppgifter hör att 1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som innefatta Polislagen (1984:387) på riksdagens webbplats . Relaterat innehåll. Polisens arbete med skydd för hotade; Föreskrift om särskilt personsäkerhetsarbete (FAP 480-1) Motverka otillåten påverkan, handbok på Brottförebyggande rådets webbplats; Granskad 06 mars 2019. Polislagens framtid som blankettlag väckte ny debatt i lagtinget på måndagen. Nu för oppositionen fram ett klämförslag om att LR ska diskutera ändringar i polislagen, trots att dessa ändringar görs i Finlands riksdag Trafikförordningen på riksdagens webbplats. Polisen får till exempel alltid köra bil eller motorcykel i parker och på gågator vid normal tjänsteutövning, det vill säga vid vanlig patrullering. Hastigheten får inte vara högre än 30 kilometer i timmen på gång- och cykelbana eller i en högre hastighet än gångfart på en gågata

Polislag (1984:387) (PL) Lagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 1997. Margot Wallström. Björn von Sydow (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås vissa ändringar i polislagen (1984:387) 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387). 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387). Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:113 i denna del och avslår motion 2005/06:Ju435 yrkande 1 Avancerad sökning; Startsida Valt nu; Riksdagsledamöter. Nuvarande riksdagsledamöter; Presidiet; Riksdagsgruppern

Sedan polislagen för Åland senast ändrades har det i rikslagstiftningen företagits 14 ändringar vilka nu beaktas i de båda lagförslagen. Efter det att lagförslaget överlämnades till lagtinget har ytterligare två propositioner med förslag till ändringar i rikslagen överlämnats till riksdagen varför ytterligare ändringar i polislagen för Åland är att vänta Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ny lagstiftning 2009-03-31. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ändring i 13 polislagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs 2009-03-24. Motion 2009/10:Ju7 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) Motion till riksdagen 2009/10:Ju7 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:182 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor s96005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att förlänga tidsfristen från det att åtal väcks och den tilltalade är anhållen 2010-03-2 Utfärdad i Helsingfors den 11 februari 2011 Lag om ändring av 35 och 36 § i polislagen. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i polislagen (493/1995) 35 § och 36 § 3 mom. som följer:. 35 § Rätt att få uppgifter av en myndighet. Utan hinder av en myndighets tystnadsplikt har polisen rätt att för ett tjänsteuppdrag avgiftsfritt få behövliga uppgifter och handlingar av.

Motion 2008/09:Ju19 av Lena Olsson m.fl. (v) Motion till riksdagen 2008/09:Ju19 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ändring i 13 polislagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i polislagen (1984:387) Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse. 25 §2 Ett transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till eller från Sverige ska på begäran av Polismyndigheten eller Säkerhetspolise Helsingfors den 11 januari 2019. Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i polislagen (872/2011) 2 kap. 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 753/2014, som följer:. 2 kap. Allmänna befogenheter 21 § Gränskontroll och tullåtgärder. En polisman har rätt att genomföra in- och utresekontroller med sådana befogenheter som föreskrivs för en.

Riksdagen - Star

Lag om ändring i polislagen (1984:387)Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse. 26 §2 Transportföretag får lämna uppgifter enligt 25 § på så sätt a Polisen har inte rätt att skingra spontana folksamlingar på sista april, eftersom de inte räknas som allmänna sammankomster. Men det finns en paragraf som polisen skulle kunna utnyttja om det. Motion 2008/09:Ju1 av Carina Hägg m.fl. (s) Motion till riksdagen 2008/09:Ju1 av Carina Hägg m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål s45077 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Maktordningen och jämställdhet 4 Attitydförändringar 6 Tidigare åtgärder 7 Nationell 2008-09-2 Given i Helsingfors den 4 juni 2010. Lag om ändring av 10 a och 31 a § i polislagen. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) 10 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 583/2005, och. fogas till 31 a §, sådan den lyder i lag 431/2009, ett nytt 2 mom. som följer:. 10 a § Gränskontroll och tullåtgärder. En polisman har rätt att genomföra in.

Ändringar i polislagen m

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i polislagen (1984:387); utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse Hämta Polislagen : en kommentar Nils-Olof Berggren pdf Download Polislagen_:_en_kommentar.pdf \u000B\u000BI denna tionde upplaga kommenteras bl.a. ett tillägg till 12 § rörande förutsättningarna för polisens omhändertagande av ungdomar under 18 år som anträffas under förhållanden som utgör allvarlig ris..

och de riktlinjer följs som riksdagen och regeringen har lagt fast. 6 § I sitt arbete för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och för att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp enligt 1 § polislagen (1984:387) skall polisen uppmärksamma och beakta krav och önskemål frå Riksdagen har nämligen antagit ett förslag om vissa ändringar i polislagen, vilka skola träda i kraft på dag som K. M:t bestämmer. Ändringarna avse att med bibehållande av polis väsendet under kommunalt huvudmannaskap i erforderlig grad för stärka polisen och avhjälpa nuvarande brister i polisorganisationen Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Det är alltså förenligt med behovsprincipen att ålägga någon anmälningsskyldighet hos polisen i stället för att häkta vederbörande, om samma resultat kan uppnås med bägge alternativen.Behovsprincipen är i viss mån lagstadgad, exempelvis i 8 § polislagen och rättegångsbalken (RB) 28 kap 14 §, men anses vara en allmänt gällande princip.Proportionalitetsprincipen liknar. Polislagen har föranlett ändringar i andra lagar, bl. a. brottsbalken och sekretesslagen. Den nya lagstiftningen har trätt i kraft den 1 oktober 1984 (SFS 387 ff och 721 ff). Riksdagen har antagit en lag med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i polislagen (1984:387); utfärdad den 23 februari 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska infö- ras en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse 2.1 Polislagen (1984:387) 3 2.2 Lag om behandlingen av häktade och 4 anhållna m.fl. (1976:371) 2.3 Polislagen (1984:387) 5 3 Resultat 6 3.1 Intervjuer med poliser Riksdagen har dock ansett i två motioner att polisen i förebyggande syfte bör ge riksdagen och regeringen Samtidigt som Rikspolisstyrelsen har en överordnad roll gentemot polismyndigheterna lyder polismyndigheterna i viss mening även direkt under riksdagen och regeringen. Polismyndigheternas ändamål och uppgifter regleras inte i Rikspolisstyrelsens instruktion utan i polislagen och polisförordningen

Sakkunniguppgifter vid Finlands riksdag De beslut som finska riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde Bedömningskriterierna för granskningen är de delar i polislagen3 och Rikspolisstyrelsens instruktion4 som beskriver Rikspolisstyrelsens roll och ansvar för styrningen av polisen. Bedömningskriterier utöver polislagen och instruktionen för Rikspolisstyrelsen är riksdagens betänkanden5 oc SFS 2004:1032 Utkom från trycket den 30 november 2004Lag om ändring i polislagen (1984:387);utfärdad den 18 november 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5. föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall införas fyra nya paragrafer, 24 a-24 d §§, av följande lydelse.24 a §24 a §Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att.

Polislagen - Wikipedi

Lag om ändring i polislagen (1984:387);Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse. 29 a §Polismyndigheten och Säkerh Lag om ändring i polislagen (1984:387)Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 a och 29 §§ polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse. 20 a §2 En polisman får genomsöka ett fordon eller en bå Lag om ändring i polislagen (1984:387);Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska införas en ny paragraf, 7 §, och före 7 § en ny rubrik av följande lydelse. 7 §2 Om de kännagav också riksdagen för regeringen att det bör utredas hur polis - mäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning ska kunna utökas (bet. 2016/17:JuU18 punkt 19, rskr. 2016/17:223). Enligt direktiven finns det därför anledning att undersöka hur den skadestånds rättslig Källa: Justitiekanslern Målnr/Dnr: 1990-1368 Beslutsdatum: 1990-06-19 Organisationer: Svenska Kyrkan Brottsbalken - 17 kap 12 § Polislagen - 20 § Polislagen - 8 § Polisingripande i kyrkolokal för att eftersöka flykting är lagligen möjligt, men bör ske med försiktighet och omdöme. Straffansvar för den som gömmer flykting inträder endast om gärningen skett i vinningssyfte

Video: Utökning av 20 a § polislagen så - rixlex

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387) att det skall införas en ny paragraf, 23 a §, med följande lydelse. 23 a § Polismyndigheten meddelar förordnande att vara arrestantvakt eller passkontrollant för den som inte är anställd som sådan inom polisväsende Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 25 § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse. 25 § 2 Ett transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till eller från Sverige ska på begäran av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen skyndsamt lämna de aktuella uppgifter om ankommande och avgående transporter, som företaget har tillgång till Lagförslag till 1929 års riksdag. Vid innevarande års riksdag ha hittills följande propositioner framlagts, vilka hänvisats till lagutskott: förslag till lag om ändrad lydelse av 23 § i lagen den 22 juni 1928 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (nr 2); förslag till lag om befrielse i visst fall för befälhavare eller förare å luftfartyg, hörande till krigsmakten. Förslag till en polislag lämnades i betänkandet (SOU 1982:63) Polislag som tillsammans med betänkandet (SOU 1982:64) Frihetsberövande vid bråk och berusning lades till grund för en proposition i ämnet som godtogs av riksdagen (prop. 1983/84:111, JuU 27, rskr. 331). Den nya polislagen (1984:387) trädde i kraft den 1 oktober 1984 Grundlag och Europakonventionen får ej brytas genom av riksdag stiftade lagar. Regler om hur en husrannsakan får gå till finns i bl.a. i polislagen och rättegångsbalken . Beslut om husrannsakan fattas av åklagaren/tullåklagaren, förundersökningsledare inom polisen/tullen eller av enskild polisman/tulltjänsteman om det är akut (fara i dröjsmål)

Lagstiftningsfrågor vid 1932 års riksdag. Då här en översikt lämnas över vid årets riksdag behandlade lagstiftningsärenden, måste denna översikt av naturliga skäl bliva synnerligen kortfattad. Helt åsido lämnas exempelvis skattelagstiftningen, liksom ett flertal eko nomiska och andra frågor av mindre juridiskt intresse, särskilt sådana utanför lag- och konstitutionsutskottens. Begreppet kroppsvisitation utvidgades efter att Riksdagen antagit proposition 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m. I propositionen föreslogs; en ny definition av begreppet kroppsvisitation, som bl.a. innebär att inte bara ett genomsökande av någons kläder, utan också genomsökande av vissa medhavda föremål, ryms inom begreppet Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregiste riksdagen rörande lagstiftningen kring handfängsel. Vi tolkar detta som att det finns saker som är värda att lyfta fram och diskutera. Ämnet känns också aktuellt och det är andra personer än vi som har uppmärksammat osäkerhet kring lagstiftningen. 1.2 Syfte Vi vill med denna rapport klargöra rättsläget kring polisens användning a

I polislagen föreskrivs inte vad som skall förstås med att en person avlägsnas. Begreppet infördes ursprungligen genom 13 § polislagen. Som ho vrätten har redovisat uttalade sig riksdagens justitieutskott om begreppets innebörd i anslu t-ning till den paragrafen. Enligt utskottet kan ett avlägsnande innebära förflyttnin Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. säkerhetsskyddslag, 2. lag om ändring i polislagen (1984:387), 3. lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288), 4. lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga, 5

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 3. lag om ändring i brottsbalken, 4. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom-stolar, 5 En annan omtvistad fråga är hur riksdagens övervakande utskott kan garanteras all insyn som behövs. Enligt Justitieministeriet ska utskottet ha rätt att få all den information som behövs för övervakning, medan kritik har hört från bland annat professor Martin Scheinin som anser att utskottet kan bli en lättviktare om det inte finns tvingande redskap för att få fram information 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387). 7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259). 8 Lagstiftningen i riksdagen våren 1989 735 Genom ett tillägg till sekretesslagen har den kommunala miljö- och hälso skyddsnämnden fått möjlighet att offentliggöra i och för sig sekretesskyddade uppgifter om bl. a. enskildas affärs- och driftförhållanden som myndigheten inhämtat i sin tillsynsverksamhet. Sådant offentliggörande skall kunna ske om intresset av allmän kännedom om. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse. 2 a § Polisen får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter om sådan

Sök i webbsidor och dokument på polisen.se 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i polislagen (1984:387); utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 a § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse. 10 a §2 Bestämmelserna i 4 kap. 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) om rätten att belägga någon med fängsel ska gälla även då e Polislag (1984:387), fulltext på riksdagens webbplats. I polislagen återfinns bestämmelser om polisens uppgifter, samverkansskyldighet med andra myndigheter och organisationer. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), fulltext på riksdagens webbplat

 • Always youtube.
 • Syrien karta grannländer.
 • Bronco airplane.
 • Reverse osmosis history.
 • Milna brac.
 • Gynning design rea.
 • Pattaya weather.
 • Nordea fonder idag.
 • Vida pole rabattkod.
 • Köpa fotogen.
 • Fråga om antika saker.
 • Swedish inventions.
 • Leon violetta real name.
 • The 100 season 3.
 • Coop wiki.
 • Anzahl staatsanwälte österreich.
 • Huvudströmbrytare på plus eller minus.
 • Bröstarvinge särkullbarn.
 • Billiga hotell dublin.
 • Sidenskjorta man.
 • Ipad pro 12.9 256gb.
 • Nva erholungsheim wernigerode.
 • Draktränaren drakens namn.
 • Gamla greker.
 • Push pull faktoren erdkunde.
 • Domino pizza.
 • Dubbeldiagnos umeå.
 • Väderkvarn trädgård ritning.
 • Kabul valuta.
 • Longitudinell undersökning.
 • Chio aachen 2017 programm.
 • Var sitter positionsljus v70.
 • Softwaretester gehaltsspiegel.
 • Betway.
 • Tar sig fram på rygg korsord.
 • Cirkel tangent.
 • Kan genomskådas lätt korsord.
 • Palau guell.
 • Färsk salsiccia tillagning.
 • Sömnsjukdomar.
 • U19 bundesliga west live ticker.