Home

Vårdetik principer

Vårdetik med livsåskådningsvetenskap - Ersta Sköndal

 1. Vårdetik kan ses som ett paraplybegrepp för etiska aspekter på allt slags människovård. I vårdetik studeras både praktiska problem i vårdens vardag och teoretiska frågor. Grovt sett omfattar ämnesområdet frågeställningar inom följande delområden
 2. De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga
 3. Vårdetik och omvårdnadsetik. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek Att utveckla vårdande relationer ses inom omvårdnadsetiken som viktigare än att fokusera på etiska principer som autonomi, rättvisa och proportionalitet

3 övergripande principer när man ska prioritera • Människovärdesprincipen • Behovs- och solidaritets-principen • Kostnadseffektivitets-principen Man får i vården INTE får prioritera baserat på social status, ekonomisk ställning, ålder, nationalitet/ursprung, eller om behoven uppkommit genom tex livsstil kap 10 feministisk vårdetik inom den feministiska vårdetiken utgår man ifrån att kvinnor har haft andra erfarenheter de som har formulerat de andra etisk

Etik - Vårdförbunde

Etiska principer. Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning vårdetik upp och särskiljs från närliggande områden. Därpå beskrivs de grundläggande etiska principer och riktlinjer sjuksköterskor har att förhålla sig till och deras ansvar ser ut. Avslutningsvis beskrivs hur vårdetiskforskning har utförts och vilken betydelse vårdetik har för sjuksköterskor i deras yrkesutövande Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen Följande fyra principer, som är väletablerade inom den biomedicinska etiken, anförs ofta som en etisk grund för hälso- och sjukvården [2,3]. De återspeglas också i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) liksom i riksda-gens beslut om prioriteringar inom sjukvården. 1. Göra gott-principen innebär att man bör försöka hjälpa patiente

överenskommelser. Flera av de principer som fastslås i policy-dokumentet har också tydligkoppling till vårdetik. De som arbetar inom vården med direkt kontakt med patien-ter ställs ju dagligen inför etiska problem och har utarbetat ett förhållningssätt till sitt arbete utifrån en mer eller mindre väl-definierad värdegrund Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning Testa dina kunskaper VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE OCH DÖDSFALL. Här kan du testa dina kunskaper inom Vård i livets slutskede och dödsfall. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken etik, vårdetik, omsorgsetik. Det internationellt mest använda begreppet numera är bioetik. Det finns knappast en medicinsk etik i den meningen att det finns speciella etiska teorier eller principer som gäller enbart för hälso- och sjukvården. Etiken är huvudsakligen något generellt, men när den tillämpas på ett visst område, såso h &ˆ,˘2 0'˘!,˘ ˆ++ˆ˘ !ˆ 0'˘,ˆ˘˛+˝-˙ ˙/ˆ;/ +˝,2 *˚+!2 !(˚+,&ˆ!˙˚%% ˇˆ2 ˝ ˙ˆ-˘˝˙ˆ˙ ˆ++ˆ˘ +˜!˙? +˝,ˆ!˙%e *$˘!9 2.

Vårdetik - Centrum för forsknings- & bioetik (CRB

 1. För andra betydelser, se Etik (olika betydelser).. Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi), dels inom teo (moralteologi).Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur.
 2. Vårdetik Att vårda någon i livets slutskede innefattar etisk överväganden och kräver kunskap om de etiska principerna (Socialstyrelsen, 2013). Fridegren och Lyckkander (2009) anser att vårdetiken bygger på följande fyra principer autonomi, rättvisa, inte skada och göra gott
 3. Prioriteringar i vården Perspektiv för politiker, profession och medborgare Slutbetänkande från Prioriteringsdelegationen kf SOU 2001:
 4. ator: Kärstin Bolse, universitetslektor, med. dr. Tid: Vårter
 5. Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer
 6. Vad är ett gott liv och vad är en god handling? Det är centrala frågor både inom etiken och inom omvårdnaden. Boken inleds med en teoretisk introduktion av centrala etiska begrepp och teorier, vilket ger läsaren kunskaper för att kunna identifiera etiska dilemman och göra etiska analyser
 7. Så här kan etiska riktlinjer för vår yrkesgrupp se ut, skriver Anette Aromäki och Said Mouna, på uppdrag av en grupp undersköterskestuderande

Denna bok handlar om de etiska problem som kan uppstå i samband med folkhälsoarbete och om hur de bör hanteras. Dessa problem är huvudsakligen av tre slag Nationella och internationella organisationer har formulerat principer och regler som ska vägleda läkare och vårdpersonal (15 av 105 ord) Författare: Göran Hermerén; Historik. Redan under antiken formulerades de första medicinsk-etiska principerna (samlade i Corpus Hippocraticum), t.ex. Försök hjälpa, men framför (17 av 116 ord. Beauchamps och Childress (2001) fyra etiska principer används ofta inom vårdetiken. Principerna är autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen handlar om att alla individer har rätt att avgöra hur de vil Grunder för vårdetik 1 (med undertext) From Maria Arman on April 10th, 2018 views comments. En introduktion eller repetition till etiska teorier och principer med relevans för omvårdnad. Tags. KI Play video portal at Karolinska Institutet Contact the Educational technologists at Unit for Teaching and Learning.

Beauchamps och Childress (2001) fyra etiska principer används ofta inom vårdetiken. Principerna är autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen handlar om att alla individer har rätt att avgöra hur de vil Dessa etiska principer är praktiskt , professionellt tillämpliga expansioner på ANA koden . Funktion professionell sjukvårdspraxis , en medvetet vald etisk ram , lämpligt tillämpats , kan lätta effektivitet sjuksköterska och annan vårdpersonal , genom att tillhandahålla en assistent mall för datainsamling som stödjer reflekterande tänkande , enligt Snyder och Mirr utifrån generella etiska principer. sjukdom sker det inom ramen för en relation. och dess konsekvenser samt vilken vård, omsorg och omvårdnad som finn Det kan också vara att två principer kolliderar, För att lösa etiska dilemman kan socialarbetare och har den som arbetar med hälsa, vård omsorg alltid

Grundläggande vårdetik Anna T. Höglund Ökade krav på etik i vården oÖkad biomedicinsk kompetens oFörändrad demografisk utveckling Etiska principer i medicinsk verksamhet oP r inc p e ask (u m oh in tegr ) oPrincipen att inte skada oPrincipen att göra gott oRättviseprincipe som traditionellt använts och som bortsett från det som inom vårdetik är ett centralt värde, det vill säga att låta enskilda individer själva avgöra om de vill bli föremål för olika hjälpinsatser eller inte. Detta innebär att man mer och mer har börjat satsa på åtgärder där man erbjude

Affarsetik 2005

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont Etiskt förhållningssätt i undersköterskans vardag . Examensarbete . VP 5060 . Vårdpedagogik med inriktning mot vård och omsorg, fördjupningskur Sjukvårdens 4 principer (RIGA) Används som tumregler och hjälpmedel för att värdera etiska problem. Inkluderar medicinsk etik i snäv mening (läkaretik) och vårdetik. Fokus i båda fallen är på relationerna mellan patienter och vårdpersonal. Tillämpad Principerna är rangordnade. Konkret innebär det att svåra sjukdomar går före lindrigare även om vården av de svåra sjukdomarna kostar mycket mer. Det är oförenligt med de etiska principerna att låta en människas behov stå tillbaka på grund av t ex hans/hennes ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska förhållanden Principerna är insatta i ett organisationsetiskt sammanhang. De har ett bredare perspektiv och de skiljer sig till formuleringar - men inte i sak - från t ex de principer som finna i Prioriteringsutredningen, SOU 1995:5, Vårdens svåra val. Utifrån denna värdegrund kan sedan hälso- och sjukvårdproducenterna formulera sin

Pris: 206 kr. Häftad, 2008. Finns i lager. Köp Vårdetisk spegel av Gunilla Silfverberg på Bokus.com Etiska principer Det framkom också att vårdpersonal inom den palliativa vården gav mindre artificiell vätska än vårdpersonal på sjukhus (Lanuke,.. egna ställningstaganden till etiska/moraliska problem i palliativ vård. vårdetiska principer i palliativ vård, symtom inom palliativ medicin och Jag håller inte med. Nu, om någonsin, måste vi prata vårdetik med varandra. Vi som vårdar och ni andra. För att påminna oss om att de etiska principerna för oss kvarstår, även när samhället börjar ställa grupper mot varandra. Om att vi är skyldiga att höja rösten när systemet sätts ur spel Framväxten av vårdetiken 10 Historik 10 Definition av vårdetik 11 Medicinsk etik 11 Principetik 12 Omvårdnadsetik / sjuksköterskeetik 12 Vårdetikarbete 13 Betydelsen av vårdetikarbetet 13 Att arbeta med etik i vården 14 Utbildning och forskning 1 korrumpera statsetikens principer. Opartiskhet och rättrådighet får givetvis inte smyga sig in i fördelningspolitiken om resultatet kan bli tunnare plånböcker för dem som utnyttjat systemet för att roffa åt sig fördelar på andras bekostnad. Att diskutera vårdetik på ett opartisk

Kap 10 Feministisk vårdetik - StuDoc

Etik och ett gott bemötande är grunden för att alla medborgare ska få vård på lika villkor. Målbilden är att öka personcentrering inom vården, vilket innebär att vård och behandling ska vara medskapande, ha helhetsperspektiv och vara individanpassad Docent i etik, lektor i vårdetik Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap Exempel på oetisk forskning • Metropolit-projektet • Vipeholmsstudien • Tuskegee-studien • Manhattanprojektet • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (pdf-fil Följande principer brukar nämnas som grundläggande inom medicinsk etik: Utanför lagregleringen faller emellertid etiska frågor i ett vidare perspektiv, till exempel allmän vårdetik, bemötande- och omvårdnadsfrågor, hemsjukvård och äldresjukvård. 26 Vårdreformer i strid med vårdetiken. Inom svensk sjukvård pågår ett systemskifte präglat av ökad marknadsorientering och privat drift av offentligt finansierad vård. Lagen om vårdvalssystem med etableringsfrihet som infördes 2009 är en central del i detta systemskifte

Etiska principer (t ex de sk fyra principerna), systematiska jämförelser av likheter och skillnader mellan olika fall. Vilken är den principiella utgångspunkten för jämförelser (mellan t ex spermadonation, äggdonation och surrogatmoderskap?) Lika skall behandlas lika Kliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård.Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av.

Prioriteringar i vården - 1177 Vårdguide

och diskutera vilka principer som bör gälla vid prioriteringar med avseende på ålder. Resultaten i min undersökning tyder på att riktlinjerna för prioriteringar i vården är allmänna och vaga och därmed också svårtydda för vårdgivare på klinisk nivå, samt att det finns konflikter inbyggda mellan principerna o Principer är generella. Regler med specifika i en viss situation. Principer kan användas för att rättfärdiga olika regler. Principerna kan förankras i ännu mer generella/övergripande teorier, teorierna kan rättfärdiga vissa principer. 1. Göra gott-principen 2. Inte skada-principen 3. Autonomi-principen 4. Rättviseprincipe korrumpera statsetikens principer. Opar­ tiskhet och rättrådighet får givetvis inte smyga sig in i fördelningspolitiken om re­ sultatet kan bli tunnare plånböcker för dem som utnyttjat systemet för att roffa åt sig fördelar på andras bekostnad. Att diskutera vårdetik på ett opartiskt plan är för de flesta möjligt på ett helt an Konsekvensetik -- 8. Dygdetik -- 9. Diskursetik -- 10. Feministitk vårdetik -- 11. Närhetsetik -- 12. Ett fall och sex teorier -- 13. Livskvalitet och ett gott liv -- 14. Hälsa och sjukdom -- 15. Autonomi -- 16. Delaktighet Etisk modell med fyra principer -- 26. En vårdetisk modell med ett analysinstrument *650 7.

Läroböcker, principer Arbetarskydd Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika grenar av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik Vårdetik på ålderns höst Denna rapport från den riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE) Principen om att göra gott och undvika skada är bekant sedan Hip-pokrates tider. Det etiska tänkesättet har ytterligare skärpts, särskilt p Principen att inte skada - Denna princip innebär precis vad den säger, var och en ska sträva efter att inte utsätta någon för skada - Principen har tolkats olika beroende på om det är patienter, friska eller forskare som har bedömt vad som är skadligt - Skada behöver inte vara fysisk utan det kan också handla om at 1. Eriksson K (red.) 1995. Mot en caritativ vårdetik. 2. Eriksson K, Matilainen D (red.) 2002. Vårdandets och vårdvetenskapens idéhistoria Vårdetik Region Östergötlands riktlinjer Här återfinns även Helsingforsdeklarationen - Etiska principer rörande medicinsk forskning som involverar människor - som särskilt rör läkaren i sin yrkesroll som deltagande i medicinsk forskning

- Sjukvården måste alltid göra prioriteringar men det blir förstås extra utsatt i en sådan här extraordinär situation, säger Anna Höglund, docent i etik och universitetslektor i vårdetik, som forskar om etiska prioriteringar inom vården. Det finns tidigare riktlinjer från 1997 som bygger på tre principer Vårdetik: Denna tidigare reserverade och planerade resursföreläsningen med Pamela Gray förverkligas p.ga Covid-19 situationen med pedagogiska metoder på distans. Vänligen följ med kursens itslearning sida. Gällande denna föreläsning hittas materialet i mappen Idéhistoria. Savolainen Jari: 2020-03-26: 09:00 - 12:00: Vårdetik

Vårdetik och yrkesetiska principer Hållbar utveckling 2/ 5. Kursens genomförande Olika arbetsformer används: individuellt arbete, grupparbete, medicintekniskt moment, fältstudier, seminarier och föreläsningar. Obligatorisk läraktivitet kan vid frånvaro ersättas av annan läraktivitet gästprofessor i vårdetik, Högskolan i Borås, ledamot i rådet för nya terapier, NT-rådet Hälsan är inte jämlik, men vården kan bidra till att kompensera för det. Jämlik läkemedelsbehandling förutsätter prioriteringar, något som är svårt och kommer i konflikt med vårdens fokus på att hjälpa den enskilda patienten

Etik i forskningen - Vetenskapsråde

etiska principer och riktlinjer sjuksköterskor har att förhålla sig till och deras ansvar ser ut. Avslutningsvis beskrivs hur vårdetiskforskning har utförts och vilken betydelse vårdetik har för sjuksköterskor i deras yrkesutövande Den här videon handlar om Exempel på etiskt dilemma Om den normativa etiken kan sägas ha till. Informationssida om Läkare med gränser. OBS!! Hetaste tipset just nu är Kelly MacGonigal (disputerad psykolog, lärare vid Stanford Univ).Se hennes TED-talks, köp hennes bok the Willpower instinct och färdighetsträna med hjälp av hennes ljudbok The neuroscience of change Kursplan . Kurs II: Vetenskap och vårdande, 30 hp . Course II: Science in nursing, 30 credits . Kurskod H16102 Huvudområde Omvårdnad Ämne Övrigt inom omvårdnad Nivå Grundnivå (G1F) Betygsskala Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Programtillhörighet SSH16 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, termin 2 Beslutad av Utbildningsnämnden vid Röda Korsets Högskol Riksdagen har formulerat etiska principer i en etisk plattform för prioriteringar i hälso- och sjukvården. en självklarhet att politiker och personer med stort ansvar för vårdfrågorna i våra landsting måste utbildas i vårdetik och att etisk konsekvensanalys skulle krävas före alla viktiga beslut i vårdfrågor Etiska frågeställningar finns i vår vardag. Det kan exempelvis handla om prioritering mellan patienter, bemötande av närstående och svåra ställningstaganden i livets början och vid livets slutskede. Även administrativa och ekonomiska frågor har etiska dimensioner

Forska etiskt - Vetenskapsråde

Socialstyrelsen ser att audionomernas dubbla roller som vårdgivare och säljare av hörselhjälpmedel står i konflikt med varandra och att Fritt val av hjälpmedel innebär att grundläggande principer om vårdetik är svåra att upprätthålla 4.2 Principer i vårdarbetet i boken Mot en caritativ vårdetik (1995). Hon anser det viktigt att vårdare reflekterar över etiken i olika vårdsituationer. De etiska frågorna förekommer på flere olika nivåer, men vårdandets etik är enligt Eriksson alla de frågor, som uppkommer i vårdare-patien Frontlinjer : när värderingar och principer möter livet PDF. Fruktans tid : vikingarnas färd från Norden till Särkland. Baserat på verkliga händelser PDF. Från enfant terrible till helgon PDF. För dig nära PDF. Gränslöst liv PDF. Gudarna inom oss PDF. Gunnar Hedlund PDF tid och samtidigt lever upp till vårdgarantin, svensk lag och vårdens etiska principer. BAKGRUND Lagar och vårdetik Enligt Väntetider i vården (2018) vilka registrerar de samtal som går till vårdcentralerna visar det sig att det i Västra Götaland är cirka 140 samtal per dag som aldrig kommer fram eller blir återuppringda

Testa dina kunskaper - Vårdhandboke

Professor i Vårdetik vid Ersta Sköndal Högskola, Stockholms Sjukhem Socialstyrelsen konstaterar att vården i livets slutskede ofta kräver etiska över - väganden och framhåller att kunskap om etiska principer, förhållningssätt och bemötande är av stor betydelse i fortbildningen på alla vårdnivåer. TEXT // GUNILLA SILFVERBERG foto. Professor i Vårdetik vid Ersta Sköndal Högskola, Stockholms Sjukhem foto: magnus crépin sundström När vi hör vad vi själva och andra säger, får vi möjlighet att tydliggöra vad vi tycker och tänker. Sokrates & Aristoteles Referenser: 1. Socialstyrelsen (2013). Nationellt kun - skapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Hon kan i princip söka sig till en privatläkare om hon inte är tillfreds med den vård hon får i det offentliga. Etiska rådet ställde sig Inom svensk vårdetik anses det motsatta gälla; om perso - nen får kunskap om att han eller hon snart ska dö får man . 1 Etiska modeller - Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar Vi stöttar dig som medlem i ditt arbete under pandemin. Ta del av våra frågor och svar, vägledningar och guider, stöd till skyddsombud samt information om hur Vårdförbundet påverkar under coronapandemin

Vårdetik 2 Hälso- och sjukvårdslagen 3 Definition etiska plattformen finns ytterligare fyra etiska principer som kan vara vägledande för personal inom hälso- och sjukvård i situationer då patienter behöver vägledning i svår Grundläggande etiska principer och prioriteringsriktlinjer. De tre grundläggande principer som bär upp den etiska plattformen är: Den första principen, människovärdesprincipen, anger att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade. Ingen människa är i detta avseende förmer än någon annan Principen om kostnadseffektivitet rankades högt i förhållande till andra kriterier av ledamöter, och ett samhällsekonomiskt perspektiv föredrogs framför ett mera begränsat budgetperspektiv [10]. tex vad gäller vårdetik, forskningsfinansiering, metodik och kostnadseffektivitet främst bör beaktas är de som kommer till uttryck i medicin- och vårdetik, prioriteringsutredningens riktlinjer samt hälso- och sjukvårdslagen. Resonemang om prioriteringsgrunder leder oftast fram till principerna rättvisa eller effektivitet. Rättvisa i prioriteringen av hälso- och sjukvård avser rimligast e principer och metoder vid tillämpning av MeSH vid ämneskatalogisering. Möjligheterna att göra fel och misstag vid ämnesordskatalogisering är legio, men med kunskap om grundläggande mönster och samband vid tillämpning av termer från en ämnesvokabulär kan man undvika många fel

högskola enligt principer för utfärdande av gemensam examen, vilket regleras genom avtal mellan högskolorna. * Vid ESH benämns huvudområdet Vårdvetenskap och Vårdetik- med livsåskådningsvetenskap samt Samhälls- och beteendevetenskap presenteras separat 1 Workshop etik 17/9-2014 Lars Samuelsson, lektor & docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier lars.samuelsson@umu.s Förhandlingsbar och Vårdetik som både behandlar etik i vården och frågan om dödshjälp. 1.7 Disposition Uppsatsen börjar med en redogörelse för hur rådande svensk rätt reglerar frågan om dödshjälp med en fördjupad inblick i bakomliggande förarbeten. De argument emot dödshjälp som framkommer lyfts fram i denna del • Talar för att behovsprincipen inte ska ses som grundläggande etisk princip, utan måste berättigas (för vissa användningsområden) på basis av andra principer. ETISKA HINDER FÖR PERSONCENTRERAD VÅRD vårdetik, behovsprincipen, prioriteringar Created Date Vårdetiska principer och IKT. Centrala principer inom medicinsk etik och vårdetik är principerna om godhet, om att icke skada samt om autonomi och rättvisa (Beauchamp & Childress 2001) liksom principen om informerat samtycke, som ska säkerställa autonomi och valfrihet

Principer för diagnos, typ av skada och de enkla, okomplicerade behandling av traumatiska skador inklusive val av rehabiliteringsprogram med akut-, uppbyggnads- och återgångsfas, i följande Kroppslokalisationer: Huvud/ansikte (1 tim) commotio, öga, tand, sårskador Axel/skuldra: (2 tim) luxationer, frakturer, muskel/sen skador 3. Några etiska teorier och IT. Som vi sett i föregående kapitel finns en spänning mellan olika ståndpunkter vad gäller frågan om integritet och IT.Den ena sidan menar att man som anställd och som användare av IT och Internet har rätt till personlig integritet, att ha en viss kontroll över hur personliga uppgifter sprids via loggfiler, cookies och mailinglistor Kursen behandlar också grundläggande begrepp och principer inom vårdetik och hur de aktualiseras i logopeders arbete. Vidare tar kursen upp likabehandling och hållbar utveckling. Seminarier. Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Dokumentation i portfölj för professionsutveckling

Kunskap och förståelse. förklara patientens behov av omvårdnad i samband med den periradiografiska processen, redogöra för samband mellan undersökningsmetodik och bildkriterier vid konventionella röntgenundersökningar Enligt den principen är det en form av diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska och sociala förhållanden. Ålder bör exempelvis inte vara en prioriteringsgrund i sig, liksom självförvållade skador inte bör leda till negativ särbehandling (Regeringens proposition. Etiska modeller problem. Etiska modeller - Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar Etiska resonemangsmodeller. Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika Etiska problem

 • Alcina händel.
 • Polyamori sverige.
 • Avenged sevenfold stockholm 2018.
 • Grünwald gruber biergarten.
 • Gebrauchte kinderfahrräder karlsruhe.
 • Byta lister husvagn.
 • Fahrrad flohmarkt trier.
 • Alex jones there's a war on for your mind.
 • Blyga och ängsliga barn bok.
 • Death eater mark.
 • Maut für wohnmobile über 3 5t in europa.
 • Laddhybrider 2018.
 • Lärcentrum tierp.
 • Wordpress facebook flow.
 • Jurassic world 2.
 • Stikkinikki priser.
 • Is lyrics.
 • Ringsheim tierpark.
 • Countdown timer google.
 • Id biljetter sas.
 • Xbox one.
 • Echt gold piercing.
 • Population sweden.
 • Orion hopfällbar elcykel.
 • Hur vilar man hjärnan.
 • Input type=range.
 • Rock olga youtube.
 • Flygplanets utveckling under 1900 talet.
 • Sail racing arctic.
 • Städa ur växthus.
 • Svd sudoku.
 • Besten bars hannover.
 • Lego boost recension.
 • Lexin skapa referens.
 • Bålby herrgård.
 • Boeing 747 400 seating klm.
 • Rabattkod apollo coop.
 • Försäkringsbolaget vill inte laga bilen.
 • Танграм цена.
 • Kontaktabbruch eltern therapie.
 • Namnsdag 28 januari 2018.